Hocam?

İngilizcede Fiiller

Fiil ya da eylem, öznenin yaptığı işi, hareketi veyahut oluşu zamana bağlı olarak anlatan sözcüklerdir. Türkçedeki fiiller aldıkları eklerle şahısa bağlı iken İngilizcedeki fiiller şahısa bağlı değildir. İngilizcedeki fiiller genel olarak dört bölümden oluşur:

Yalın Hali İkinci Hali Üçüncü Hali -ing Hali
(Base Form) (Past Tense) (Past Participle) (-ing Form)
work

worked

worked

working

go

went

gone

going

İngilizcede fiiller ikinci ve üçüncü halleri için düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olarak bir mantıksal düzene bağlı kalmadan ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller için fiillerin yalın haline -ed takısı eklenir (work-worked). Düzensizler ise yalın hallerinden bağımsız olarak farklı biçimlere dönüşür (go-went-gone).

Yukarıdaki dört bölümün dışında, fiillerin sonuna bazı zamanlarda belli özneler için takılar getirilebilir. Bunlardan en önemlisi geniş zamanda He, She ve It özneleri için fiillerin sonuna getirilen -s takısıdır ve bu takı fiillerin son harflerine göre kendi içinde -es ve -ies olarak da ayrılabilir. Ancak bu fiilin hallerinden biri değildir ve sadece geniş zamanda geçerlidir. Aynı zamanda düzenli fiiller de son harflerine göre biçim değiştirerek -d ya da -ied olabilir. Bu değişimler detaylı olarak ''Zaman Kipleri'' bölümünde ele alınmaktadır.

İngilizcede fiiller sözcük dizilişinde özneden hemen sonra gelir. Aşağıdaki cümle iskeletinde fiilin cümledeki konumunu görebilirsiniz.

Subject Verb Object
Go/Went/Gone/Going


Yardımcı Fiiller

İngilizcede bazen ana fiilin anlamını genişletmek adına bazı yardımcı fiiller kullanılmaktadır. Bu yardımcı fiiller cümlenin zamanı hakkında da önemli ipuçları verir. Bu fiillerin bazıları kendi içinde farklı biçimlere de dönüşebilmektedir.

''to be (olmak)'', ''to have (sahip olmak)'' ve ''to do (yapmak)'', yardımcı fiillerin öncülerindendir ve pek çok zamanda kullanılmaktadır. Bu fiillerin işlevlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Yardımcı Fiil İşlevi
Be (am/is/are/was/were/been) Süregelen (Continuous) zamanlarda ve Edilgen (Passive) yapılarda kullanılır.
Have (has/had) Perfect zamanlarda (Perfect Tenses) kullanılır.
Do (does/did) Geniş (Present) ve Geçmiş (Past) zamanlarda kullanılır.

Yardımcı Fiilin (Helping Verb) sözcük dizilişindeki yerleri, Özne (Subject) ve Ana Fiil (Main Verb) arasındadır.

Subject Helping Verb Main Verb Object
(Özne) (Yardımcı Fiil) (Ana Fiil) (Nesne)

Olumlu (Affirmative) bir cümlenin soru (Interrogative) biçiminde yardımcı fiil sözcük dizilişinde özneden önce gelmektedir. Olumsuz (Negative) cümlelerde ise yardımcı fiil 'not' olumsuz eki ile bağlanır ve dizilişte yine özneden sonra gelmektedir.

Olumlu (Affirmative) Cümle Biçimi:

S HV MV O
(Özne) (Yardımcı Fiil) (Ana Fiil) (Nesne)

Olumsuz (Negative) Cümle Biçimi:

S HV -NOT MV O
(Özne) (Yardımcı Fiil) (Olumsuzluk Eki) (Ana Fiil) (Nesne)

Soru (Interrogative) Biçimi:

HV S MV 0 ?
(Yardımcı Fiil) (Özne) (Ana Fiil) (Nesne) (?)

Bir cümlede yardımcı fiil varsa, ana fiil yalın haliyle (V1), üçüncü haliyle (V3) ya da -ing (Ving) takısı ile birlikte kullanılır. Yardımcı fiil 'Be' (Olmak) fiilinin biçimlerinden (am/is/are/was/were/been) ise, ana fiil -ing takısı alır. Eğer yardımcı fiil 'Have' (Sahip olmak) fiilinin biçimleri ise (has/had), ana fiil bu kez üçüncü haliyle kullanılır. Diğer yardımcı fiillerden sonra ise ana fiil yalın haliyle cümledeki yerini alır.
Yazan: