Hocam?

İngilizcede Geçmiş Perfect Zaman

Basitce geçmişte yapılan bir eylemden daha önce gerçekleşen farklı bir eylemi ifade etmek için kullanılan bu zaman, Geniş Perfect Zaman ile hemen hemen aynı yapısal özelliklere sahiptir. Ana fiilin üçüncü haliyle birlikte kullanılan Geçmiş Perfect Zaman, ''to have (sahip olmak)'' fiilinin üçüncü hali olan ve tüm öznelere göre kendi içinde ayrılmayan ''had'' yardımcı fiilini kullanmaktadır. Aşağıdaki tabloda ana fiilin ve yardımcı fiilin cümle yapılarına göre sözdizimindeki yerlerini bulabilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
S + had + V3 + O S + had + not + V3 + O Had + S + V3 + O?

Geniş Perfect Zaman'ın Türkçeye çevrilmesindeki problem bu zaman için de geçerlidir. Her ne kadar ''-di'li geçmiş zaman'' yapısı ile çevrilse de, aslında bu zamanın geçmişte olan bir eylemden daha evvel gerçekleşen başka bir eylemi ifade ettiğini yapısal farklılığından anlayabiliriz. Ayrıca, bazı bağlamlarda bu zamanın ''mış'lı geçmiş zaman'' yapısıyla Türkçeye çevrildiğini de belirtmek yerinde olur.

Aşağıdaki iki örnek üzerinden yukarıda anlatılan durumu inceleyelim.

English Türkçe
I took a shower.

Duş aldım.
I had taken a shower.

Duş aldım (almıştım).

Yukarıdaki örneklerden fiilin ikinci haliyle kullanılan cümle geçmiş zamanı ifade ederken, kendisinden önce ya da sonra bir başka eylemin gerçekleştiği konusunda bir imaya sahip değildir. Lakin, fiilin üçüncü haliyle kullanılan cümle, her ne kadar kendisinden sonra bir başka eylemin gerçekleştiğini gösteren bir yan cümle yapısına sahip olmasa bile, kendisinden sonra bir eylemin olduğu, bu eylemden önce kendisinin gerçekleştirildiği manasını taşıyabilmektedir.

Geçmiş Perfect Zaman, geçmiş zamandan farklı olarak, genellikle kendinden sonra gerçekleşen eyleme atıfta bulunan ''before'' ve ''after'' gibi zaman bağlaçları ile birlikte kullanılmaktadır.

Aşağıdaki örneklerle konuyu pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I had studied Iconography and Iconology.İkonografi ve İkonoloji çalıştım (çalışmıştım).
I had not studied Iconography and Iconology.İkonografi ve İkonoloji çalışmadım (çalışmamıştım).
Had I studied Iconography and Iconology?İkonografi ve İkonoloji çalıştım mı (çalışmış mıydım)?
You had had all necessary qualifications for the job.İş için gerekli tüm vasıflara sahiptin (sahipmişsin).
You had not had all necessary qualifications for the job.İş için gerekli tüm vasıflara sahip değildin (değilmişsin).
Had you had all necessary qualifications for the job?İş için gerekli tüm vasıflara sahip miydin (sahipmiş miydin)?
He/She had talked to every single applicant in private.Her bir başvuru sahibi ile özel konuştu (konuşmuştu).
He/She had not talked to every single applicant in private.Her bir başvuru sahibi ile özel konuşmadı (konuşmamıştı).
Had he/she talked to every single applicant in private?Her bir başvuru sahibi ile özel konuştu mu (konuşmuş muydu)?
It had been a hard decision for them.Onlar için zor bir karardı (karar olmuştu).
It had not been a hard decision for them.Onlar için zor bir karar olmadı (olmamıştı).
Had it been a hard decision for them?Onlar için zor bir karar oldu mu (olmuş muydu)?
We had informed all clients about our new regulation.Yeni düzenlememiz hakkında tüm müşterileri bilgilendirdik (bilgilendirmiştik).
We had not informed all clients about our new regulation.Yeni düzenlememiz hakkında tüm müşterileri bilgilendirmedik (bilgilendirmemiştik).
Had we informed all clients about our new regulation?Yeni düzenlememiz hakkında tüm müşterileri bilgilendirdik mi (bilgilendirmiş miydik)?
They had been aware of the problem.Problemin farkındaydılar (farkında olmuşlardı).
They had not been aware of the problem.Problemin farkında değillerdi (farkında olmamışlardı).
Had they been aware of the problem?Problemin farkındalar mıydı (farkında olmuşlar mıydı)?

Geçmiş Perfect Zamanda Zaman İfadeleri

Geçmiş Perfect Zaman, Geniş Perfect Zaman'ın geçmiş hali olduğu için, kullanılan pek çok zaman ifadesi bu iki zamanda da aynıdır. Geçmişte başlayıp günümüze kadar etkisini sürdüren Geniş Perfect Zaman'dan farklı olarak, Geçmiş Perfect Zaman'da eylem geçmişte başlamalı ve geçmişte bir döneme kadar devam etmeli ya da tamamlanmış olmalıdır.

English Türkçe
already

çoktan
just

henüz, yenice
yet

henüz
for

-dır, -dür
since

-den beri

Geçmiş Perfect Zamanın Kullanım Yerleri

1) Geçmişte olan bir olayın evvelinde bir başka olay söz konusu olmuş ise, bu zaman kullanılır. Örneğin:

English Türkçe
Before you called me, I had already got the news.

Sen beni aramadan önce, çoktan haberi aldım (almıştım).

2) Eğer Geçmiş Perfect Zaman'dan sonra bir eylem olmuşsa ve bu eylemi vurgulamak istiyorsak ''after'' zaman bağlacı ile Geçmiş Perfect Zamandaki eylemi yan cümle olarak, sonra gerçekleşen ve vurgulanmak istenen eylemi ise ana cümle olarak vermek gereklidir. ''After'' ile kullanılan yan cümlenin ''had v3'' yapısı ile, ana cümledeki eylemin ise ''v2'' yapısı ile kullanılmasına da dikkat edilmelidir. Ayrıca sözdizimde yan cümle veya ana cümlenin başta kullanılması önemli değildir. Örneğin:

English Türkçe
After we had checked the files, we wrote a detailed report.

Dosyaları kontrol ettikten sonra, detaylı bir rapor yazdık.

3) Eğer Geçmiş Zaman'dan önce bir eylem olmuşsa ve bu eylemi vurgulamak istiyorsak ''before'' zaman bağlacı ile Geçmiş Zamandaki eylemi yan cümle olarak, önce gerçekleşen ve vurgulanmak istenen eylemi ise ana cümle olarak vermek gereklidir. ''Before'' ile kullanılan yan cümlenin ''v2'' yapısı ile, ana cümledeki eylemin ise ''had v3'' yapısı ile kullanılmasına da dikkat edilmelidir. Örneğin:

English Türkçe
Istanbul had been the capital of the Eastern Roman Empire before Mehmed the Second conquered the city.

İstanbul, İkinci Mehmed şehri fethetmeden önce, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentiydi.Yazan: