Hocam?

İngilizcede Şimdiki Zaman

Şuanda olmakta olan eylemleri aktarmak için kullandığımız Şimdiki Zaman, Türkçede olduğu gibi İngilizcede de en sık kullanılan zamanlardan biri olup, bu zamanda fiiller, tüm fiil grupları için (olmak fiili ve iş-hareket bildiren fiiller) aynı kurallara göre çekimlenmektedir.

Hem ana fiil hem de yardımcı fiil özelliklerini taşıyan ''olmak (to be)'' fiili, bu zamanda önemli bir etken olup özne ve ana fiil arasında geniş zaman halleri ile (am/is/are) bir yardımcı fiil görevi üstlenir. Yardımcı fiilden sonra gelen ana fiilinin sonuna, Türkçedeki ''-yor'' eki ile aynı fonksiyona sahip ''-ing'' eki eklenir. Olumsuz cümle yapısında yardımcı fiilden sonra olumsuzluk eki olan ''-not'' getirilirken, soru yapısında yardımcı fiil öznenin hemen önüne, cümle başına taşınır ve tüm cümle yapılarında, fiilin sonundaki ''-ing'' takısı sabittir, fiilden kaldırılmaz.

Aşağıdaki tabloda bu kuralların formülize edilmiş yapılarını bulabilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
S + am/is/are + Ving + O S + am/is/are + not + Ving + O Am/Is/Are + S + Ving + O + ?

Ancak ''-ing'' takısı tüm fiillere olduğu gibi eklenmez. Fiilin son harf kombinasyonları, bu takının nasıl ekleneceği konusunda ipuçları taşır:

Fiilin son harf kombinasyonu ''-ing'' takısının kullanımı
Sonu -e ile biten fiiller Bu fiillere ''-ing'' takısı eklenmeden önce, sondaki ''-e'' harfi düşürülür. Örneğin: write = writing.
Sonu -ee ile biten fiiller Bu fiillere ''-ing'' takısı doğrudan eklenir. ''-ee'' takısı düşmez. Örneğin: see = seeing.
Sonu -y ile biten fiiller Bu fiillere ''-ing'' takısı doğrudan eklenir. ''-y'' takısı düşmez. Örneğin: study = studying.
Sonu -ie ile biten fiiller Bu fiillere ''-ing'' takısı eklenmeden önce, ''-ie'' takısı ''-y'' harfine dönüştürülür. Daha sonrasında ''-ing'' takısı eklenir. Örneğin: die = dying.
Sonu iki sessiz ile biten fiiller Bu fiillere ''-ing'' takısı doğrudan eklenir. Örneğin: hold = holding.
Sonu bir sesli bir sessiz harf ile biten tek heceli fiiller Bu fiillere ''-ing'' takısı eklenmeden önce, son sessiz harf çift yazılır. Daha sonrasında ''-ing'' takısı eklenir. Örneğin: run = running.
Sonu bir sesli bir sessiz harf ile biten iki heceli fiiller Fiil okunduğunda yapılan vurgu ilk hecede ise, ''-ing'' takısı doğrudan fiile eklenir. Örneğin: run = running. Eğer vurgu ikinci hecede ise, son sessiz harf çift yazılır. Örneğin: control = controlling.

Yukarıdakilere ek olarak, bazı fiiller ''-ing'' takısı ile kullanılmaz. Bu tür fiiller ''non-progressive (süregelmeyen)'' fiiller olarak adlandırılır. Lakin bu fiillerin bir kısmı genellikle iki anlamlıdır ve bir anlamı ''non progressive'' iken, diğer anlamı ''-ing'' takısı ile kullanılabilir. Aşağıdaki tabloda bu fiillerin bazılarını bulabilirsiniz.

Düşünce, Fikir Belirten Fiiller Bazı Durum Bildiren Fiiller Duygu Belirten Fiiller Duyu Belirten Fiiller Sahiplik Bildiren Fiiller
KnowThinkRememberNoticeDoubtBelieveUnderstandMeanForgetWantNeedPreferImagineRecognizeRealizeSupposeBeLookSeemExistPromiseIncludeSoundRefuseCostAppearLoveHateForgiveLikeWishMindFearCareSeeFeelTasteHearSmellHavePossessBelongOwnYukarıda verilen tablodaki çoğu ''non-progressive'' fiil iki anlamlı olup, ikinci anlamları ''progressive'' bir yapı ile kullanılabilir ve sonuna ''-ing'' takısı alabilir. Aşağıda bu fiilleri ve örnek cümlelerini bulabilirsiniz.

Fiil ''-ing'' ile Kullanımı
Look

''Look'' fiili, ''görünmek'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''bakmak'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

This website does not look safe.Bu websitesi güvenli görünmüyor.

What are you looking at?Neye bakıyorsun?
Think

''Think'' fiili, ''sanmak'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''düşünmek'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

I think you are right.Sanırım sen haklısın.

I am thinking about my dreams.Hayallerimi düşünüyorum.
See

''See'' fiili, ''görmek'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''görüşmek'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

I see that this situation is getting more complicated.Görüyorum ki bu durum daha da karmaşık bir hal alıyor.

I am seeing someone.Biriyle görüşüyorum.
Smell

''Smell'' fiili, ''kokmak'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''koklamak'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

Roses smell good.Güller güzül kokar.

She is smelling the flower.Çiçeği kokluyor.
Taste

''Taste'' fiili, ''bir nesnenin tadı'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''tatmak'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

This soup tastes good!Bu çorbanın tadı güzel!

The cook is tasting her new recipe.Aşçı, yeni tarifinin tadına bakıyor.
Be

''Be'' fiili, ''olmak'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''bir durumun anlık değişkenliği'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

He is rude.O, kabadır.

He is being rude!O, kabalaşıyor!
Have

''Have'' fiili, ''sahip olmak'' anlamı ile ''-ing'' takısı almaz iken, ''eylem bildiren'' anlamı ile ''-ing'' alabilir. Örneğin:

I have an important assignment.Önemli bir ödevim var.

I am having a breakfast right now.Şuan kahvaltı yapıyorum.

Aşağıdaki örnek cümleler ile konuyu pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I am trying to help you.Sana yardım etmeye çalışıyorum.
I am not trying to help you.Sana yardım etmeye çalışmıyorum.
Am I trying to help you?Sana yardım etmeye çalışıyor muyum?
You are sitting on my chair.Sandalyemde oturuyorsun.
You are not sitting on my chair.Sandalyemde oturmuyorsun.
Are you sitting on my chair?Sandalyemde mi oturuyorsun?
He/She/It is sleeping like a baby.Bebek gibi uyuyor.
He/She/It is not sleeping like a baby.Bebek gibi uyumuyor.
Is he/she/it sleeping like a baby?Bebek gibi mi uyuyor?
We are climbing one of the highest mountains in this region.Bu bölgedeki en yüksek dağlardan birine tırmanıyoruz.
We are not climbing one of the highest mountains in this region.Bu bölgedeki en yüksek dağlardan birine tırmanmıyoruz.
Are we climbing one of the highest mountains in this region?Bu bölgedeki en yüksek dağlardan birine mi tırmanıyoruz?
They are telling the truth.Doğruyu söylüyorlar.
They are not telling the truth.Doğruyu söylemiyorlar.
Are they telling the truth?Doğruyu mu söylüyorlar?

Şimdiki Zamanda Zaman İfadeleri

Aşağıdaki zaman ifadeleri, şimdiki zaman ile en çok sık kullanılan zaman ifadeleri olup söz diziminde en sonda kullanılmaktadır.

English Türkçe
now

şimdi/şu an
right now

tam şimdi/şu anda
at the moment

şuanda
at present

şuanda
still

hala
nowadays

şu günlerde
these days

şu günlerde

Şimdiki Zamanın Kullanım Yerleri

1) Şimdiki Zaman her zaman konuşmanın geçtiği anda kullanılmayabilir. Bazen ''şu günlerde/sıralarda'' zaman ifadeleri ile belli bir zaman dilimi arasında yapılan eylemler için de kullanılabilmektedir. Örneğin:

English Türkçe
Joey: What are you doing these days?Phobe: I am taking Turkish courses.

Joey: Şu sıralar ne yapıyorsun?

Phobe: Türkçe dersleri alıyorum.

2) Değişime uğramakta olan durumlar için de bu zaman kullanılabilir. Örneğin:

English Türkçe
Ross: Do you think we will overcome this situation?Rachel: No, I don't. It is getting more complicated.

Ross: Sence bu durumun üstesinden gelecek miyiz?

Rachel: Hayır, sanmıyorum. Daha da karmaşık bir hal alıyor.

3) Türkçede olduğu gibi, İngilizcede de Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman'a atıfta bulunabilir. Bu gibi durumlarda kullanılan zaman ifadeleri zaman konusunda kafa karışıklığından kurtarabilmektedir. Örneğin:

English Türkçe
I am flying to London tomorrow.

Yarın Londra'ya uçuyorum.Yazan: