Hocam?

İngilizcede Sözcük Dizimi

Hiçbir dilde bir cümle oluşturmak için kullanılan kelimelerin sıralanışı konuşmacıya bağlı değildir. İlgili dilin sözdizim (sentaks) kurallarına göre konuşmacı, cümlenin ögelerini belli bir dizilişte kullanarak, cümle kurar. Örnek vermek gerekirse, Türkçede genellikle bir cümle özne ile başlar, nesne ile devam eder ve fiil ile tamamlanır. Ancak bu sözcük dizilişi katı bir kurala sabit değildir. Türkçe sözdizimindeki esneklik çoğu zaman konuşmacının bir cümleye eylem veyahut nesne ile başlamasına da izin verebilir.

Her ne kadar kurallı bir Türkçe cümlenin söz dizimi Özne + Nesne + Fiil iskeletine sahip olsa da, bu ögelerin yeri sabit olmayabilir. Aşağıdaki örnekleri ele aldığımızda, sözcük dizilimindeki esnekliğin konuşmacının dildeki tutumunu sergilemesine rahatlıkla izin verdiğini görebiliriz.

Örnek 1:

Ben okula giderim.
Özne Nesne Fiil

Örnek 2:

Okula giderim.
Nesne Fiil

Örnek 3:

Giderim okula.
Fiil Nesne

Örnek 4:

Okula ben giderim.
Nesne Özne Fiil

Örnek 5:

Giderim ben okula.
Fiil Özne Nesne

Yukarıda verilen beş örnekte görüldüğü üzere, hiçbir ögenin dizilişteki yeri sabit olmamakla birlikte, bu durum her dilde aynı değildir. İngilizcedeki sözcük dizilişi Türkçeden farklı olduğu gibi aynı esnekliğe de sahip denilemez. İngiliz dilindeki her cümle bir özne ile başlar, fiil ile devam eder ve nesne ile tamamlanır.

I learn English.
Ben öğrenirim İngilizce.
Özne Fiil Nesne

İngilizcede bir cümlenin özne ile başlaması oldukça önemlidir. Çünkü Türkçeden farklı olarak, İngiliz dilinde eylem özneye atıfta bulunmaz. Türkçedeki 'Öğrenirim' fiiline eklenmiş olan -m takısı özne hakkında bilgi vermesinden dolayı, konuşmacı özne kullanmayabilir. Lakin, İngilizcedeki aynı fiil olan 'Learn' özneye ait bir takıya sahip olmadığı için aynı atıfta bulunamaz. Bu yüzden İngilizcedeki her cümle mutlaka bir özne ile başlamak zorundadır.

İngiliz dili eğitiminde genellikle formülize edilmiş şu cümle iskeleti kullanılır:

Subject Verb Object
(S) (V) (O)
Özne Fiil NesneYazan: