Hocam?

İngilizcede Süregelen Geçmiş Zaman

Geçmişte belli bir zaman aralığında yapıyor olduğumuz eylemleri aktarırken kullanmış olduğumuz bu zaman, şimdiki zaman ile yapısal olarak benzerlik taşır. Bu iki zamanın en önemli benzerlikleri, yardımcı fiil olarak ''Olmak (to be)'' fiilinin kullanılması ve ana fiilin sonuna -ing takısının eklenmesidir. Fakat şimdiki zamanda, ''to be'' fiilinin geniş zaman halleri çekimlenirken, süregelen geçmiş zamanda bu yardımı fiilin geçmiş zamanda kullanılan ikinci halleri çekimlenmektedir. Bu zaman, Türkçede kullanmış olduğumuz ''-yordu'' zaman kipinin karşılığıdır.

Aşağıdaki tabloda ilgili zamandaki cümle yapılarının formülize edilmiş halini bulabilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
S + was/were + Ving + O S + was/were + not + Ving + O Was/Were + S + Ving + O + ?

Şimdiki Zaman ve Süregelen Geçmiş Zaman arasında yapısal anlamda küçük farklılıklar olsa da, fiillere eklenen ''-ing'' takısındaki kurallar ve ''non-progressive'' fiillerin kullanımında bir farklılık söz konusu değildir.

Aşağıdaki örnek cümleler ile cümle yapıları arasındaki farkları pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I was helping my mother.Anneme yardım ediyordum.
I was not helping my mother.Anneme yardım etmiyordum.
Was I helping my mother?Anneme yardım ediyor muydum?
You were talking to someone.Biriyle konuşuyordun.
You were not talking to someone.Biriyle konuşmuyordun.
Were you talking to someone?Biriyle mi konuşuyordun?
He/She was playing with children.O, çocuklarla oynuyordu.
He/She was not playing with children.O, çocuklarla oynamıyordu.
Was he/she playing with children?O, çocuklarla oynuyor muydu?
We were waiting for you.Sizin için bekliyorduk.
We were not waiting for you.Sizin için beklemiyorduk.
Were we waiting for you?Sizin için bekliyor muyduk?
They were preparing a proposal.Bir teklif hazırlıyorlardı.
They were not preparing a proposal.Bir teklif hazırlamıyorlardı.
Were they preparing a proposal?Bir teklif hazırlıyorlar mıydı?


Süregelen Geçmiş Zamanda Zaman İfadeleri

English Türkçe
this time yesterday, last week/month/year etc...

dün, geçen hafta/ay/yıl vb... bu zamanlar
at this hour yesterday, last week/month/year etc...

dün, geçen hafta/ay/yıl vb... bu saatler
during

esnasında

Süregelen Geçmiş Zamanın Kullanım Yerleri

1) Bellli bir zaman aralığında yaptığımız eylemleri anlatırken bu zamanı kullanırız. Örneğin:

English Türkçe
I was working in my office this time yesterday.

Dün bu saatlerde ofisimde çalışıyordum.

2) Geçmişte bir eylemin başlangıç ve bitiş zamanını bildirirken yine bu zamanı kullanırız. Örneğin:

English Türkçe
She was teaching English at a state university from 2010 to 2013.

Bir devlet üniversitesinde 2010 yılından 2013'e kadar İngilizce öğretiyordu.

3) Basit geçmiş zaman ve süregelen geçmiş zamanlarının kullanımları çoğu zaman birbirleri ile karıştırılabilmektedir. Eğer tamamlanan bir eylemden bahsediyorsak, genelde geçmiş zaman kullanılır. Ancak bir süreci kapsayan eylemlerde süregelen geçmiş zaman kullanılmaktadır. Örneğin:

English Türkçe
First, I took a shower, then I cooked something to eat.What were you doing during the accident?

Önce, duş aldım, sonra yiyecek bir şeyler pişirdim.

Kaza esnasında ne yapıyordun?Yazan: