Hocam?

İngilizcede Süregelen Geniş Perfect Zaman

Süregelen Geniş Perfect Zaman, geçmişte başlayıp etkisini günümüze kadar devam ettiren eylemlerin bir süreç halinde devam ettiğini belirten ve eylemi vurgulayan bir zaman olup Geniş Perfect Zaman ile kullanım yerleri de aynıdır.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I, You, We, They + have been + Ving + O

He/She/It + has been + not + Ving + O
I, You, We, They + have + not + been + Ving + O

He/She/It + has + not + been + Ving + O
Have + I, You, We, They + been + Ving + O?

Has + He/She/It + been + Ving + O?

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, tüm cümle yapıları bu zamanda da öznelere göre ikiye ayrılmakta olup, üçüncü tekil şahıslar ''has been'' yardımcı fiilleri ile kullanılırken, diğer şahıs zamirleri ''have ben'' yardımcı fiilleri ve fiilin süregelen hali olan -ing (-yor) ile birlikte kullanılmaktadır. Olumsuz yapılarda ''have/has been'' yardımcı fiillerinin sonuna ''not'' olumsuz ifadesi getirilerek yine fiilin süregelen haliyle (Ving) kullanılır. Olumsuz ifadesi olan ''not'', aynı zamanda yardımcı fiil ile birlikte kısaltılarak, ''haven't been'' ve ''hasn't been'' olarak da kullanılabilir. Soru yapısında ise, yardımcı fiillerden sadece ''have/has'' özne önüne cümle başına getirilirken, diğer yardımcı fiil olan ''been' ve ana fiiling süregelen hali (Ving) özneden sonra yerini alır.

Fiilin süregelen hali bu zamanda ana fiil olarak karşımıza çıktığı için, diğer süregelen zamanlarda olduğu gibi, bu zamanda da non-progressive fiiller kullanılmaz.

Türkçeye şimdiki zaman yapısıyla (-yor) çevrilmesine rağmen Süregelen Perfect Zaman, eylemin geçmişte başladığını ve etkisini hala sürdürdüğünü ve bu sürecin henüz tamamlanmadığını belirtmektedir. Aşağıdaki örnekler üzerinden Geniş Perfect Zaman ve Süregelen Perfect Zaman arasındaki farkı inceleyelim:

English Türkçe
I have read the book you gave me.

Bana verdiğin kitabı okudum.
I have been reading the book you gave me.

Bana verdiğin kitabı okuyorum.

Yukarıdaki örneklerden ilki, kitap okuma eyleminin tamamlandığını ve etkisinin devam ettiğini belirtirken; ikinci örnek kitap okuma eyleminin başladığını, hala devam ettiğini ve henüz tamamlanmadığını belirtmektedir. Bu anlamda, her iki zaman ortak yapısal özelliklere sahip olmasına karşın, verdikleri manalar açısından birbirlerinden ayrıldıkları söylenebilir.

Aşağıdaki örnek cümleler ile konuyu pekiştirebilirsiniz.

Olumlu (Affirmative) Olumsuz (Negative) Soru (Interrogative)
I have been learning English for a long time.Uzun bir süredir İngilizce öğreniyorum.
I have not been learning English for a long time.Uzun bir süredir İngilizce öğrenmiyorum.
Have I been learning English for a long time?Uzun bir süredir İngilizce öğreniyor muyum?
You have been working at the same company for years.Yıllardır aynı şirkette çalışıyorsun.
You have not been working at the same company for years.Yıllardır aynı şirkette çalışmıyorsun.
Have you been working at the same company for years?Yıllardır aynı şirkette çalışıyor musun?
He/She has been cooking something since this morning.Bu sabahtan beri bir şeyler pişiriyor.
He/She has not been cooking something since this morning.Bu sabahtan beri bir şeyler pişirmiyor.
Has he/she been cooking something since this morning?Bu sabahtan beri bir şeyler pişiriyor mu?
We have been trying to solve this problem.Bu problemi çözmeye çalışıyoruz.
We have not been trying to solve this problem.Bu problemi çözmeye çalışmıyoruz.
Have we been trying to solve this problem?Bu sorunu çözmeye çalışıyor muyuz?
They have been thinking to move into a new apartment.Yeni bir apartmana taşınmayı düşünüyorlar.
They have not been thinking to move into a new house.Yeni bir apartmana taşınmayı düşünmüyorlar.
Have they been thinking to move into a new house?Yeni bir eve taşınmayı düşünüyorlar mı?

Süregelen Geniş Perfect Zamanda Zaman İfadeleri

English Türkçe
lately

son zamanlarda
recently

son zamanlarda
for

-dır, -dür
since

-den beri

Süregelen Geniş Perfect Zamanın Kullanım Yerleri

1) Geçmişte başlayıp, içinde bulunduğumuz anda da hala devam eden ve henüz tamamlanmamış eylemleri ifade ederken bu zaman kullanılır. Örneğin:

English Türkçe
It has been snowing all around the country for a week.

Bir haftadır tüm ülkede kar yağıyor.

2) Geçmişte başlayıp, içinde bulunduğumuz zaman diliminde henüz bitmiş, ancak etkisini sürdürmekte olan eylemleri belirtirken de bu zaman kullanılabilir. Örneğin:

English Türkçe
Kinyas: What happened? You look awful.Kayra: I have been working all day.

Kinyas: Ne oldu? Berbat görünüyorsun.

Kayra: Tüm gün çalışıyor(d)um.Yazan: